1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez E-Cosmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-823), ul. Osmańska 12, NIP 9512442243, REGON 367900908, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688387, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł za pośrednictwem Apteki Internetowej prowadzonej pod adresem: apteka.cosmedica.pl (zwanej dalej: „Apteką Internetową”), a także określa zasady i warunki świadczenia przez E-Cosmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2. E-Cosmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie jest uprawniona do prowadzenia apteki ogólnodostępnej na podstawie zezwolenia nr WIF.WA.II.8520.2.3.2019.DB,wydanego w dniu 29 maja 2019 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

§ 1 Definicje

1. Apteka Stacjonarna - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, zlokalizowane pod adresem: ul Terespolska 4 lok 512-514, 03-813 Warszawa.

2. Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

4. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, tj.:

a. firmę kurierską;

b. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).

Produkty lecznicze nie są dostarczane za pośrednictwem InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Wysyłka Produktu leczniczego odbywa się w warunkach zapewniających jakość Produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo jego stosowania – art. 68 ust 3k ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2019.499 t.j. z dnia 2019.03.15), co stanowi podstawę do ograniczenia wyboru Dostawcy w trakcie składania zamówienia bądź do konieczności osobistego odbioru produktu leczniczego w Aptece Stacjonarnej.

5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji , wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.

6. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

7. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

9. Produkt leczniczy - oznacza substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

10. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.

12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Apteki Internetowej.

13. Sprzedawca - oznacza E-Cosmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), ul. Osmańska 12, NIP 9512442243, REGON 367900908, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688387, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, będącą jednocześnie właścicielem Apteki Internetowej.

14. Strona Internetowa Apteki - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Aptekę Internetową, działając w domenie apteka.cosmedica.pl.

15. Strona Sklepu Internetowego - oznacza strony internetowe, pod którymi prowadzi się Sklep Internetowy, działając w domenie sklep.cosmedica.pl.

16. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

17. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

18. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Apteki Internetowej

1. Wszelkie prawa do Apteki Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Apteki, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Apteki (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Apteki w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Apteki Internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Apteki to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Apteki jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Apteki, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Apteki na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Apteki.

4. W celu złożenia zamówienia w Aptece Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. W celu złożenia zamówienia w Aptece Internetowej przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Apteki Internetowej, Strony Internetowej Apteki lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Apteki Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

9. W ofercie Apteki Internetowej znajdują się Produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza, wyroby medyczne oraz środki spożywcze wzbogacone o witaminy, składniki mineralne lub inne substancje, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementy diety, a także produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty. Wszystkie produkty dostępne w Aptece są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

10. Sprzedawca nie zbywa Produktów leczniczych innej aptece ogólnodostępnej, punktowi aptecznemu lub hurtowni farmaceutycznej.

11. W ramach wysyłkowej sprzedaży Produktów leczniczych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji na stronie internetowej apteka.cosmedica.pl

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Aptece Internetowej. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania Rejestracji, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Sklepu Internetowego oraz po akceptacji ich treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Apteki i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. Dokonując Rejestracji Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Sklepu Internetowego. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym do dokonania Rejestracji

5. Klient ma możliwość uzyskania dostępu (logowania), z wykorzystaniem loginu oraz hasła używanego przy dostępie do Konta Klienta na Stronie Internetowej Apteki, do Konta Klienta na Stronie Sklepu Internetowego prowadzonego w domenie www.sklep.cosmedica.pl.

6. Przekazując swoje dane w ramach korzystania z Apteki Internetowej, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem oraz jest zobowiązany do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania z Apteki Internetowej w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Apteki Internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Apteki Internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e. korzystania z Apteki Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, podstawie prawnej przetwarzania,rodzaju zbieranych danych osobowych, o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych, okresie przechowywania danych, o dobrowolności podania danych osobowych oraz o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także o innych prawach przysługujących Klientowi na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO).

8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach handlowych i marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: bok@aptekacosmedica.pl.

9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Apteki nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 i art. 66 (1) Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Aptece Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient może składać zamówienia w Aptece Internetowej za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Apteki.

4. Towar oferowany przez Sprzedawcę w Aptece Internetowej jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, wprowadzony na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez niego Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Sprzedawcę we wszelkich formach sprzedaży.

5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Apteki. Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy oraz formy płatności, a następnie przechodzi do formularza zamówienia, w którym określa:

a. imię i nazwisko Klienta albo nazwę i adres Klienta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego;

b. imię i nazwisko albo nazwę i adres odbiorcy, jego numer telefonu kontaktowego, jeżeli dane te nie są zgodne z danymi, o których mowa w § 4 ust. 5 lit. a;

c. w przypadku zamówienia Produktu leczniczego (bez podpisu lekarza), dane dotyczące zamawianego Produktu leczniczego: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań.

6. Klient w Aptece Internetowej, za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki, może zamówić i kupić Produkty lecznicze oraz Towary. Przy podsumowaniu zamówienia Produkty lecznicze będą wyszczególnione z całości zamówienia. Natomiast Klient, w ramach jednego Koszyka otrzyma w związku z powyższym zamówieniem oddzielne paragony:

a. poz. Produkty lecznicze wystawiony przez Sprzedawcę;

b. poz. Towary wystawione przez prowadzącego Sklep Internetowy w domenie www.sklep.cosmedica.pl.

7. Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Apteki przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

8. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Apteki. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Apteki, ilość Towaru jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.

9. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

10. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

12. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji, zaś umowa sprzedaży nie została zawarta.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru , nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. O odmowie lub anulowaniu realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres mailowy wskazany podczas złożenia zamówienia.

14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, bądź skontaktuje się telefonicznie z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

15. Sprzedawca uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka znajduje się w posiadaniu Sprzedawcy. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie jest możliwa zmiana adresu dostawy.

16. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo. W przypadku niedoręczenia przesyłki z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę i zwrotu jej do nadawcy, koszt powtórnego nadania zamówionego towaru ponosi ponownie Klient. Na wskazany koszt składa się: koszt przesyłki zwrotnej oraz koszt kolejnego nadania.

17. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta za pomocą Strony Internetowej Apteki ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres Dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem Towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w przypadku których miejscem spełnienia świadczenia jest Apteka Stacjonarna, oraz Towarów dostarczanych za pośrednictwem InPost Paczkomaty sp. z o.o., w przypadku których miejscem spełnienia świadczenia jest adres paczkomatu wybranego przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

18. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Apteki zamieszczone przy danym Towarze wyrażone są w walucie polskiej, obejmują podatek VAT (stanowią ceny brutto) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności, uległy one zmianie.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

4. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty, określoną w § 5 ust. 3 a i b.

5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin 3 dni na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 i 492 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad fizycznych i prawnych.

3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia, przy uwzględnieniu ograniczeń w wyborze Dostawcy Produktów leczniczych. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, dla Towaru niebędącego Produktem leczniczym, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

4. Produkt leczniczy ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków jakościowych, nie jest dostarczany za pośrednictwem InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z tych samych względów, dostawa niektórych z dostępnych w Aptece Internetowej produktów leczniczych może nastąpić wyłącznie poprzez odbiór osobisty w Aptece Stacjonarnej, o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany za pośrednictwem informacji umieszczonej w opisie produktu leczniczego.

5. Możliwość odbioru osobistego Towaru istnieje wyłącznie po indywidualnym ustaleniu takiej możliwości z Dostawcą. O możliwości odbioru osobistego Towaru Klient jest wówczas informowany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej pozostawiony w formularzu zamówienia. Odbioru Towaru można dokonać w Aptece Stacjonarnej pod adresem: ul Terespolska 4 lok 512-514, 03-813 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00 przez 7 dni od momentu wysłania przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej pozostawiony w formularzu zamówienia powiadomienia o gotowości Towaru do odbioru.

6. Czas wysyłki Towarów wysyłanych za pośrednictwem Dostawcy wynosi nie więcej niż 10 dni roboczych liczonych począwszy od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Apteki Internetowej przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. Ponowne doręczenie Towaru może wiązać się z dodatkowym kosztem, jaki Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o czym zostanie uprzednio poinformowany.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub adres e-mail: bok@aptekacosmedica.pl. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Towaru powinna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta. Reklamację można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Apteki.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7. Reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu należy dostarczyć lub przesłać na adres: E-Cosmedica Sp. z o.o., ul. Terespolska 4 lok. 512-514, 03-813 Warszawa . Sprzedawca rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania).

8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres bok@aptekacosmedica.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

9. W postępowaniu reklamacyjnym stosuje się przepisy art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

10. Sprzedawca umożliwia Klientowi, będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, adres: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, adres strony internetowej: http://www.wiih.org.pl.

§ 8 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Apteki.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Apteki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

10. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: E-Cosmedica Sp. z o.o., ul. Terespolska 4 lok. 512-514, 03-813 Warszawa.

11. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, o czym został poinformowany na Stronie Apteki Internetowej.

15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

16. Towar będący Produktem leczniczym lub wyrobem medycznym nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy powodem zwrotu jest wada jakościowa, niewłaściwe wydanie lub sfałszowanie Produktu leczniczego.

§ 10 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a. Formularz kontaktowy;

b. Newsletter;

c. Prowadzenie Konta Klienta;

d. Zamieszczanie opinii.

2. Usługi wskazane w § 10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu, za pomocą adresu e-mail: bok@aptekacosmedica.pl na Stronie Internetowej Apteki wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Apteki. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

7. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter. Zaznaczenie subskrypcji usługi Newsletter przez Klienta jest dobrowolne.

8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach znajdujących się w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji i uprzednio wyrazili na to stosowną zgodę.

9. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat” określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania usługi Newsletter przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter, bądź też za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

11. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Apteki, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

12. Klient, który dokonał Rejestracji, może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni roboczych od zgłoszenia Sprzedawcy takiego żądania.

13. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Apteki indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności dostarczanych przez Sprzedawcę Towarów.

14. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Apteki.

15. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Apteki lub innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:

a. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:

a. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z § 12 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

a. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z § 12 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Apteki.

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Apteki narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Apteki treści będących przyczyną naruszenia.

3. W sytuacji, w której treść publikowana na Stronie Apteki Internetowej narusza dobra osobiste Klienta lub innej osoby, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności.

§ 13 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca zapewnia, że przetwarza dane osobowe Klienta w celu prawidłowej realizacji zawartej Umowy sprzedaży oraz świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, na zasadach i w celu określonym w Umowie sprzedaży, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów zostały zamieszczone w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej Sprzedawcy.

4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

5. Współadministratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca, z którym można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: bok@sklepcosmedica.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym adresem siedziby Sprzedawcy.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a. marketingowych oraz wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b. wykonania Umowy Sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wskazanym w § 10 w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c. prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej;

d. marketingu bezpośredniego, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, umożliwienia Klientowi korzystania ze strony www. Sklepu i zapewnienie jej prawidłowego działania, prowadzenia statystyk i analizy ruchu w Sklepie oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7. Dane wskazane przez Klientów w toku Rejestracji celem utworzenia Konta Klienta udostępnione przez osoby fizyczne w czasie działalności Sklepu Internetowego oraz Apteki Internetowej udostępniane są do wykorzystania spółce E-Cosmedica prowadzącej Aptekę Internetową oraz spółce E-Wellmedica prowadzącej Sklep Internetowy celem umożliwienia Klientom skorzystania w ramach jednego Konta Klienta z oferty Sprzdawców.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe, mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Sprzedawcy lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

10. Okres przetwarzania danych przez Sprzedawcę zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

a. przez czas świadczenia usługi,

b. do momentu wycofania zgody,

c. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy;

d. przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej;

e. przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata);

f. przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

11. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

12. W oparciu o dane osobowe osób, Sprzedawca będzie podejmował zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca, mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji. bok@aptekacosmedica.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym adresem siedziby Sprzedawcy.

4. Do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dojdzie w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta zarówno wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę lub Współadministratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. 4 jest równoznaczne z żądaniem usunięcia danych osobowych oraz usunięcia Konta Klienta.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego zaistniałe z przyczyn od niego niezależnych.

3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Klient ma możliwość korzystania z platformy do rozstrzygania sporów zaistniałych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.

8. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219), Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2021 roku.